{1.1= Resources Ilaha Recursos Resources }

 • American Public Health Association (APHA) resource
  "Creating health equity is a guiding priority and core value of APHA. By health equity, we mean everyone has the opportunity to attain their highest level of health." {3.10= [Los ntawm lub vev xaib sib txuas, txhais cov lus hais: "Tsim kev ncaj ncees rau kev noj qab haus huv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab tus nqi tseem ceeb ntawm APHA. Los ntawm kev noj qab haus huv, peb txhais tau tias txhua tus muaj lub cib fim kom tau txais kev noj qab haus huv siab tshaj plaws."] “Abuurista sinnaanta caafimaadku waa mudnaanta hagta iyo qiimaha xudunta ah ee APHA.Iyadoo loo marayo caddaaladda caafimaad, waxaan ula jeednaa in qof kastaa haysto fursad lagu gaaro heerka ugu sarreeya ee caafimaadka.” [Laga soo xigtay xiriirinta ku xiran websaydhka.] [Del sitio web vinculado, cita traducida: "Crear equidad de la salud es una prioridad fundamental y un valor central de APHA. Por equidad de la salud, queremos decir que todos tienen la oportunidad de alcanzar su nivel más alto de salud".] [From the linked web site.] }
 • CDC's summary
  "Health equity is the state in which everyone has a fair and just opportunity to attain their highest level of health." {3.20= [Los ntawm lub vev xaib txuas, txhais cov lus hais: "Kev noj qab haus huv kev ncaj ncees yog lub xeev uas txhua tus muaj lub sijhawm ncaj ncees thiab ncaj ncees kom tau txais kev noj qab haus huv siab tshaj plaws."] “Sinaanta caafimaadku waa xaalad uu qof walba xaq u leeyahay caddaalad iyo kaliya fursad si uu u gaadho heerka ugu sarreeya ee caafimaadka.” [Laga soo xigtay xiriirinta ku xiran websaydhka.] [Del sitio web vinculado, cita traducida: "La equidad de salud es el estado en el que todos tienen una oportunidad equitativa y justa de alcanzar su nivel más alto de salud".] [From the linked web site.] }
 • Health Equity and Prevention Primer
  "... a web-based training series for public health practitioners and advocates interested in achieving health, safety, and health equity..."
   {3.30= [Los ntawm lub vev xaib txuas, txhais cov lus hais: "... web-based kev cob qhia series rau cov kws kho mob pej xeem thiab cov neeg tawm tswv yim txaus siab rau kev ua tiav kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab kev noj qab haus huv sib npaug ..."] "... taxanayaal tababar ku salaysan shabakada caafimaadka bulshada xirfadlayaasha iyo u doodayaasha xiiseeya gaaritaanka caafimaadka, bedqabka, iyo sinnaanta caafimaadka…” [Laga soo xigtay xiriirinta ku xiran websaydhka.] [Del sitio web vinculado, cita traducida: "... una serie de capacitación basada en la web para profesionales y defensores de la salud pública interesados en lograr la salud, la seguridad y la equidad en la salud..."] [From the linked web site.] }
  {3.40= Lub vev xaib no muab kev cob qhia uas tsis yog tham txog kev ncaj ncees xwb tab sis kuj muab cov cuab yeej los ua kom tiav. Goobtani waxa ay ku siinaysaa cutub tababar oo aan kaliya ka hadlin sinaanta caafimaadka laakiin sidoo kale waxay bixisaa qalab si taas loo gaaro. Este sitio ofrece un módulo de capacitación que no solo analiza la equidad en salud, sino que también brinda herramientas para lograrla. This site provides a training module that not only discusses health equity but also provides tools to achieve it. }